MGW.TM.711.32.2019.1.AP.                                                

Zabrze,11 października 2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 na wykonanie usługi  o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt8 Ustawy Pzp

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

   „Serwis i usuwanie awarii urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów głównych przy

   szybie „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

         zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:

  1. przeglądami i konserwacją ośmiu klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
  2. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów,
  3. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
  4. usuwaniem awarii.
  5. Istotne warunki zamówienia:

    - w. w. usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających

      do  wykonywania czynności specjalistycznych związanych z kontrolami elementów w/w stacji

      wentylatorów,

   -  Wykonawca winien złożyć ofertę, w której udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę

      oraz wymienione podzespoły na okres minimum 12 miesięcy,

    - termin płatności 30 dni.

III. Termin związania z ofertą : termin związania  ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

  1. Termin realizacji zamówienia :  do 31 grudnia 2019 roku.
  2. Kryteria oceny ofert:   cena 100%  (najniższa zaoferowana cena).
  3. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 22-10-2019r.
  • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów przeznaczonych do konserwacji maszyn i urządzeń w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

 

Uwaga

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania  oraz gdy wartość zamówienia przekroczy posiadane środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

1 . Andrzej Pietrzak, apietrzakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/10/2019 r.

2. Formularz oferty 14/10/2019 r.

3. Wzór umowy 14/10/2019 r.

4. Zestawienie materiałów 14/10/2019 r.

5. Wybór oferty najkorzystniejszej 12/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.