MGW. TM. 711.31.2019.1.AP                                                                 Zabrze, 11  października 2019   

                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt8 ustawy- prawo zamówień publicznych

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

    „Okresowy przegląd 3 agregatów sprężarkowych w Muzeum Górnictwa Węglowego

    w Zabrzu:

     -- SCS 22-08AC (rok produkcji 2008) i  CS-2,5 sm  (rok produkcji 1997) zabudowanych

         w   pomieszczeniu  maszyny wyciągowej  szybu „Kolejowy,”

 

     -- AIRPOL 18/8 rok produkcji 2016 ( Q=3,16 m³/min, p max = 8 bar, napięcie  zasilania  500 V,

        + zbiornik sprężonego powietrza KP-700-11 + osuszacz OP 60) zabudowanego

        w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”.”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

   przeglądy należy wykonać zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej

   producenta sprężarek .

 

  1. Istotne warunki zamówienia:

 -  przeglądy muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających do

    wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w agregatów,

-   termin płatności 30 dni,

      -  nie dopuszcza się ofert częściowych.

 

III. Termin związania z ofertą : termin związania  ofertą wynosi 30  dni kalendarzowych od daty     

      złożenia oferty

  1. Termin realizacji zamówienia :   do 30 listopada 2019 roku.
  2. Kryteria oceny ofert:   cena 100%  (najniższa zaoferowana cena).
  3. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 21.10.2019
  • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów przeznaczonych do konserwacji maszyn i urządzeń w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

1.Andrzej Pietrzak , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

                                        

 Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE                                              

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/10/2019

2. Formularz oferty 11/10/2019

3. Wybór oferty najkorzysniejszej 12/11/2019                                                    

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.