Zabrze 07.10.2019r

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynku magazynowo - technicznego
przy ul. Wolności 410 w Zabrzu”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb budynku magazynowo – technicznego należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 410, w okresie od dnia 01.11.2019 r. umowy do 31.12.2019 r.

Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych.

Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo - odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia

Umowa obejmować będzie okres od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Ochrona danych osobowych

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwagi:

Ofertę prosimy dostarczyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) pod adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem nr tel. 32/277-11-25 lub drogą elektroniczną w formie skanu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W korespondencji proszę posługiwać się dopiskiem sygnatury sprawy MGW.DGIM.2232.2.3478.1.2019.MW.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE.

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na odległość oraz dopuszcza podpisanie umowy wg wzoru Wykonawcy, jednak przy uwzględnieniu postanowień opisanych w pkt 5.

Zgodnie z §4 ust 1 d)  Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, wybór wykonawcy może nastąpić w sytuacji w której złożona oferta spełniająca opisane w zapytaniu warunki mieścić się będzie w budżecie posiadanym przez Zamawiającego.

Załączniki:

1. Zapytanie o ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 07/10/2019

2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 07/10/2019

3. Załącznik nr 2 Warunki przyłączeniowe 07/10/2019

4. Załącznik nr 3 Umowa PSG 07/10/2019

5. Załącznik nr 4 Aneks nr 5 do umowy PSG 07/10/2019

6. Załącznik nr 5 Meldunek gotowości technicznej 07/10/2019

7. Załącznik nr 1 Formularz oferty-korekta 09/10/2019

8. Odpowiedzi na pytania 09/10/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.