04.10.2019

  ZP/14/MGW/2019

 

       „Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów.”

                                                                                                                                                 

Postępowanie w trybie:Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

                              

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamowieniu 04/10/2019

2. SIWZ 04/10/2019

3. Załącznik nr 6 do SIWZ 04/10/2019

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 07/10/2019

5.Informacja o zapytaniach do treści SIWZ Nr 2 10/10/2019

6. Zestawienie z otwarcia ofert 15/10/2019

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06/11/2019

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.