L.dz 3468/2019

MGW. RRP.271.35.2019.MK     

                                                                  Zabrze, dnia 03.10.2019r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

W związku z realizacją projektu pn. „Z Barbórką na Ty”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, zwracamy się                 z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup oraz dostawa materiałów plastycznych, komponentów do przypinek oraz instrumentów muzycznych  do wykorzystania podczas zajęć warsztatowych dla dzieci w ramach projektu „Z Barbórką na Ty”.

 

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 1.  Zakup oraz dostawa materiałów plastycznych

LP

Asortyment

Ilość

Jednostka

1

Papier  ksero szary A4, 500 arkuszy w opakowaniu

2

opak.

2

Papier  ksero biały A4, 500 arkuszy w opakowaniu

10

opak.

3

Papier kolorowy ksero  mix A4, 500 arkuszy w pakowaniu

2

opak.

4

Brystol czarny

100

szt.

5

Flamastry czarne (waterbased)  cieńkie

80

szt.

6

Flamastry czarne (waterbased)  średnie

80

szt.

7

Flamastry czarne(waterbased)  gruby

80

szt.

8

Flamastry kolorowe  grube (waterbased)  -  48 szt. w komplecie

2

komplet

9

Kredki ołówkowe grube , 12 szt. w komplecie

10

komplet

10

Serwetki papierowe 40 x 40 cm, 3 warstwowe

20

opak.

11

Bibuła karbowana czarna

5

szt.

12

Bibuła karbowana czerwona

10

szt.

13

Bibuła karbowana  żółta

10

szt.

14

Bibuła karbowana zielona jasna

10

szt.

15

Bibuła karbowana zielona ciemna

10

szt.

16

Bibuła karbowana fioletowa

10

szt.

17

Bibuła karbowana błękitna

10

szt.

18

Bibuła karbowana pomarańczowa

10

szt.

19

Bibuła karbowana różowa

10

szt.

20

Bibuła karbowana biała

10

szt.

21

Bibuła karbowana złota

20

szt.

22

Bibuła karbowana srebrna

20

szt.

23

Bibuła gładka  czarna

5

szt.

24

Bibuła gładka czerwona

10

szt.

25

Bibuła gładka  żółta

10

szt.

26

Bibuła gładka zielona jasna

10

szt.

27

Bibuła gładka zielona ciemna

10

szt.

28

Bibuła gładka fioletowa

10

szt.

29

Bibuła gładka błękitna

10

szt.

30

Bibuła gładka pomarańczowa

10

szt.

31

Bibuła gładka różowa

10

szt.

32

Bibuła gładka  biała

10

szt.

33

Bibuła gładka  złota

20

szt.

34

Bibuła gładka  srebrna

20

szt.

35

Nożyczki  dla dzieci, praworęczne

20

szt.

36

Nożyczki  dla dzieci,  leworęczne

10

szt.

37

Taśma klejąca cienka

10

szt.

38

Taśma klejąca dwustronna cienka

20

szt.

39

Klej Magic w sztyfcie

80

szt.

40

Ofertówka  sztywna PCV A4

100

szt.

41

Bibuła gładka MIX  (w tym złoty i srebrny)

80 szt.

szt.

42

Lakier dekoracyjny w sprayu , kolor złoty 0,5 l

10

szt.

43

Lakier dekoracyjny w sprayu, kolor srebrny 0,5l

10

szt.

44

Kropki klejące dwustronne przezroczyste ( na taśmie)

15 szt ( po 100 szt  kropek na rolce)

szt.

 

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 1.  Zakup oraz dostawa komponentów do przypinek

LP

Asortyment

Ilość

Jednostka

1

komponenty do przypinek fi 56mm ( w opakowaniu 500 szt.)

1

opak.

2

Komponenty do przypinek magnesowych fi56mm ( w opakowaniu 500szt.)

1

opak.

ZADANIE NR 1.  Zakup oraz dostawa instrumentów muzycznych dla dzieci

LP

Asortyment

Ilość

Jednostka

1

Trójkąt muzyczny

10

szt.

2

Bęben plastikowy  duży na pasku + 2 pałeczki ( średnica nie mniej niż 18cm)

5

szt.

3

Marakasy  drewniane z rączką

5

szt.

`4

Talerze muzyczne ( średnica  nie mniej niż 13 cm)

5

szt.

5

Cymbałki –dzwonki ( 10-15 tonowe)

5

szt.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub osobno  na jedno przez siebie wybrane zadanie.

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4) Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Termin związany z ofertą:

30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie najpóźniej 30 dni od daty wyboru oferty i złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

  1. Kryteria oceny:

 Cena – 100%

 

VII.  Termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia  07.10.2019 do godz 14.00

 

VIII. Istotne warunki zamówienia:

 

1) Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2)  Kwota wynagrodzenia  ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia, także ewentualny koszt dostawy.

3) W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej ilości ofert o jednakowo najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Jednocześnie   Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych  tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę niższą niż oferta pierwsza.

Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.10.2019 r.

5) W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

Uwagi:

 

1)  Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

2) Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIIII.  Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                  

Sprawę prowadzi:

Marta Kajanek tel. (32) 630 30 91 wew. 7005

 

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe 03/10/2019

2. Formularz oferty 03/10/2019

3. Umowa 03/10/2019

4. Załącznik nr 1- materiały plastyczne 03/10/2019

5. Załącznik nr 2 - Zakup oraz dostawa komponentów do przypinek 03/10/2019

6. Załączink nr 3-Zakup oraz dostawa instrumentów muzycznych 03/10/2019

7.Wybór oferty 14/10/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.