Znak sprawy:MGW.DA.271.6.2019.MM                                                                                                                                                                            Zabrze, dn. 17.07.2019r.                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywne dostawy stali dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy stali na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2019/2020

II. Istotne warunki zamówienia:

  • Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
  • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
  • Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia.
  • Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.03.2020, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 26.07.2019 r. godz. 12 00

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 17/07/2019

2. Formularz  ofety 17/07/2019

3. Formularz cenowy 17/07/2019

4. Wybór oferty 31/07/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.