Zabrze, dnia 08.07.2019 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715.2.2019 AS
L.dz 2479 /2019

ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Remont dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” na Kopalni GUIDO
w Zabrzu – Etap I segment B”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pokrycia dachu (segment B) budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” wraz z częściową wymianą deskowania określoną w dokumentacji, wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażem sytemu powstrzymania przed upadkiem oraz wykonaniem instalacji odgromowej.

II. W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót budowlanych wynikających
z dokumentacji projektowej obejmujących wymianę pokrycia dachu – segment B (elementy wykończeniowe) w zakres których wchodzi m.in.:
a) demontaż istniejących elementów z blachy,
b) demontaż istniejących elementów z blachy [rynny, rury spustowe],
c) demontaż istniejącego deskowania (tylko elementów uszkodzonych),
d) uzupełnienie deskowania, demontaż istniejącej papy asfaltowej,
e) ułożenie nowej papy na pełnej połaci dachu,
f) wykonanie nowej papy w obrębie okapów i łączeń przyściennych,
g) montaż listwy dociskowej montaż blachy okapowej,
h) montaż nowych rynien,
i) montaż nowych rur spustowych, wykonanie systemu powstrzymywania przed upadkiem,
j) wykonanie nowej instalacji odgromowej

III. Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:
a) Projekt budowlany - wykonawczy dla zadania pn. „Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” na kopalni GUIDO
w Zabrzu” – część architektoniczno-budowlana.
b) Projekt budowlany - wykonawczy dla zadania pn. „Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” na kopalni GUIDO
w Zabrzu” – instalacja odgromowa.
Która będzie udostepniona na prośbę oferenta

IV. Decyzje administracyjne:
a) Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 67 z dnia 9 sierpnia 2018r.
b) Pozwolenie konserwatorskie: Decyzja nr K/863/2018 z dnia 27 lipca 2018r.

V. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania zadania:
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego trwałość
przez cały okres gwarancji, minimum 4 lata (zgodnie z ofertą) dnia odbioru przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów, zawartych w pozwoleniu na budowę Śląskiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.07.2018. Pozwolenie stanowi zał. Nr 1 niniejszego zapytania o cenę
- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów, zawartych w decyzji nr 67 , wydanej przez Dyrektora Specjalistycznego Urzędu górniczego w dniu 9.08.2018, w szczególności dotyczących uprawnień osób w zakresie nadzoru na budowie. Decyzja stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania o cenę
VI. Termin związania ofertą i realizacji umowy:
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
2.Termin realizacji umowy: do 31 października 2019
VII. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100 %
VIII. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 19 lipca 2019
IX. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1.Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie winno obejmować:
a) Wykonanie prac remontowych dachu segment B zgodnie z dokumentacją
b) Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac
c) Zabezpieczenie urządzeń wewnątrz budynku
d) Stały nadzór osób wskazanych w decyzjach administracyjnych
e) Wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania

2.Istotne postanowienia przyszłej umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b) wykonania prac z dołożeniem należytej staranności,
c) konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym,
d) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie wstanie rozwiązać we własnym zakresie,
2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
X.Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną

Sprawę prowadzi:
Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew.5806

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 08/07/2019

2. Decyzja nr 67 z SUG 08/07/2019

3. Decyzja nr K 863 2018 z WKZ 08/07/2019

4. Dokumentacja projekt budowlany 08/07/2019

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.