Zabrze, dnia 03.06.2019r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715.1.2019   AS
L.dz 2070/2019                                                                                                                            

   ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej "Dostawa baterii akumulatorów do napędu łodzi znajdujących się w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej"

1.Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje dostarczenie 8 sztuk baterii akumulatorów służących do zasilania urządzeń i napędów łodzi o następujących parametrach:

Parametry akumulatorów:

 • akumulator żelowy (elektrolit w postaci żelu) wykonany zgodnie z PN-EN 60896-21/22 (certyfikat zgodności)
 • wykonanie w postaci bloku 12 V
 • pojemność nominalna C 20 do 1,75V@20C 200 Ah lub więcej
 • wymiary zewnętrzne nie większe niż 518 x 274 x 238 mm
 • ciężar 60 kg ( +- 15%)
 • cykliczność nie mniejsza niż 400 wg IEC 896-2 (60%DoD)
 • wyprowadzenie biegunów w wersji standardowej klem (F12/M8) i położenie zacisków wraz z wymaganym momentem obrotowym zgodnym z posiadanymi akumulatorami typu VEAGM220 firmy VETUS;
 • możliwość ładowania z istniejących zestawów prostownikowych.
 • konstrukcja akumulatorów powinna zapewnić ich szczelność i bezobsługowość
 • akumulatory powinny mieć możliwość dodatkowego doładowywania w trakcie cyklu rozładowania w celu zwiększenia pojemności w okresach planowanej pracy.
 • W momencie dostawy akumulatory powinny być w pełni gotowe do pracy, bez konieczności wykonywania ładowania lub innych czynności przygotowawczych

W ramach dostawy ponadto  należy:

 • Przeprowadzić pomiar pojemności akumulatorów, będących przedmiotem dostawy w drugim roku eksploatacji w celu weryfikacji ich stanu i określenia przydatności do dalszej eksploatacji.
 • Dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na eksploatację akumulatorów w istniejących zestawach łodzi w tym: instrukcję obsługi akumulatorów, deklaracje zgodności WE

2. Termin realzacji zamówienia oraz warunki gwarancji

Zamówienie powinno zostać wykonanie w nieprzekraczalnym terminie   21 dni  od daty podpisania umowy wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji min. 24 miesięcznej. Termin realizacji naprawy w ramach umowy nie więcej niż 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

3.Kryterium oceny ofert

100% cena

4.Założenia przyszłej umowy

1.Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru końcowego.

2.Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.

3.W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert powtórnie złożonych przez tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5.Termin i sposób złożenia oferty

Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 7 czerwca 2019 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu przy ul. Jodłowej 59, w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91.

        Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

6.Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.


Sprawę prowadzi:

Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew.5806

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 03/06/2019

2. Formularz oferty 03/06/2019

3. Dokumentacja podstawowa 03/06/2019

4. 1984NK Ladowanie bat. łodzie dokumantacja techniczna 03/06/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.