MGW.TM.711.22.2019.1.JM

ZPP/329/2019

Zabrze, dnia 30. 05. 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa, montaż oraz utylizacja zużytych akumulatorów stacyjnych
w stacjach UPS zlokalizowanych w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem oraz utylizacja zużytych akumulatorów pracujących w stacjach UPS zlokalizowanych w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:  

- akumulator typu Marathon M12V60 FT (pojemność: 60 Ah, UN=12V) – 24 szt.,

- akumulator typu Marathon M12V90 FT (pojemność: 90 Ah, UN=12V) – 6 szt.

Akumulatory, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolne od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej, przy czym gabaryty i parametry techniczne muszą być analogiczne jak akumulatorów przykładowych.

Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu „kartę przekazania odpadu”.

Dostawa, montaż i wymiana powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji – ZKWK „Guido” na poziomie 170m i 320m w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II.Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień – : wykazanie referencji na wykonanie analogicznych robót na kwotę min. 50 000 zł netto),
 • pracowników, którzy będą brali udział w realizacji zadania posiadających aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne URE do 1 kV oraz aktualne pozytywne zaświadczenie lekarskie
  i orzeczenie psychologiczne do pracy na stanowisku: elektromonter pod ziemią.

Wykonawca na własny koszt raz w roku w okresie gwarancji przeprowadzi badania diagnostyczne - okresowe wymienionych akumulatorów oraz przeprowadzi w terminie do miesiąca czasu od wymiany przedmiotowych akumulatorów badania diagnostyczne - odbiorcze.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz charakterystyki rozładowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni (od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 14. 09. 2019r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

V. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90 %

90

2.

Termin realizacji zlecenia

10 %

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
 • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 90%

   

cena badanej oferty brutto

 

 

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

 • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia
– zgodnie z ofertą [dni]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia”
(z uwzględnieniem wagi)

90

1

85

3

80

4

75

5

70

5,5

65

6

60

6,5

55

7

50

7,5

45

8

40

8,5

30

9

25

9,5

21 i mniej

10

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

 VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 07. 06. 2019r. do godz. 1000

 

VII. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

Janusz Miś, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

Załączniki:

1. Formularz oferty 31/05/2019

2. Wzór umowy I 31/05/2019

3. Wzór umowy II 31/05/2019

4. Zapytanie ofertowe 31/05/2019

5. Wybór oferty 19/06/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.