Data: Zabrze, 30.05.2019r

     

MGW.RSI.271.3.2019.KW

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.: ,,Zakup wraz z dostawą siatki do wypuszczenia balonów LED, w związku z organizacją wydarzenia Industriada 2019 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu’’

Sprawę prowadzi: Karina Warmuz, tel. +48 (32) 630 30 91 wew. 2137

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Nazwa towaru

Jednostka

Ilość

UWAGI

1

Siatka (typu Balloon Release NET) do wypuszczania balonów, o wymiarze ok. 5m (wymiar siatki nierozciągniętej, bez balonów wewnątrz). Siatka zostanie  wypełniona 10-calowymi  balonami LED.

szt.

1

Siatka powinna pomieścić ok. 500 sztuk balonów LED. Po wypełnieniu balonami siatki powinna się rozciągnąć.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
 2. Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia nastąpi w dniu 08.06.2019, o godz. 22:00
 3. Kryteria oceny ofert: Cena: 100%
 1. Uwagi:
 • Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
 • Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 • Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
 1. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

Termin składania ofert: 03.06.2019 do godziny 15:00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

1. Formularz oferty 30/05/2019

2. Formularz cenowy 30/05/2019

3. Zapytanie ofertowe 30/05/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.