Zabrze, 14.05.2019 r.

MGW.RSI.271.1.2019.AP

ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Sukcesywna dostawa gazów spożywczych sprężonych wraz z wynajmem butli.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa gazów spożywczych:
- mieszankę dwutlenek węgla (30%) + azot (70%) – 150 szt. butli (1,5m³)
- dwutlenek węgla – 30 szt. butli (6kg)
2. Wynajem/dzierżawę butli – 13 szt.
II. Istotne warunki zamówienia:
1. Transport gazów – gratis
2. Termin dostawy – w dniu zamówienia przy zamówieniu telefonicznym do godz. 11 lub następnego dnia
3. Termin płatności faktur – 21 dni.

III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia:
29.05.2019 r. – 30.04.2020 r.
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.
V. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 23.05.2019 r.
VII. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
VIII. Unieważnienie postępowanie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Sprawę prowadzi:
Aleksandra Palus, tel. 32 630-30-91 wew.: 2124

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 17/05/2019

2. Formularz oferty 17/05/2019

3. Umowa najmu 17/05/2019

4. Umowa sprzedaży gazów w butlach 17/05/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.