Zabrze, dnia 17.05.2019 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 2230.1.2019 AS
L.dz 1834/2019

ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej realizację zamówienia pn.:Prace wykończeniowe w budynku maszyny wyciągowej zlokalizowanym w Zabrzu przy ul. Wolności 410,w tym roboty malarskie ścian oraz konstrukcji stalowej dachu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Prace wykończeniowe w budynku maszyny wyciągowej w tym: malowanie wewnętrzne pomieszczenia maszyny wyciągowej wraz z malowaniem konstrukcji stalowej dachu (wewnątrz budynku)

2. Obszar objęty zamówieniem
BUDYNEK MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU ZABRZE II PRZY UL. WOLNOŚCI 410 W ZABRZU
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wolności 410 w Zabrzu na działce nr 4380/64.
Charakterystyka obiektu:
a) Obiekt jest budynkiem maszyny wyciągowej szybu Zabrze II Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności 410. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem
w którym znajdują się instalacje i kotły parowe, murowany.
b) Powierzchnia użytkowa: 340,00 m²
c) Powierzchnia zabudowy: 350,35 m²
d) Powierzchnia wewnętrzna: 445,2 m2
e) Kubatura: 2586 m³
f) Liczba kondygnacji: 1
3. Istotne warunki zamówienia:
a) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie robót wykończeniowych w budynku maszyny wyciągowej Szybu Carnall. W zakres robót wchodzą m.in. roboty malarskie ścian, czyszczenie lamperii, malowanie konstrukcji stalowej dachu wraz z niezbędnymi materiałami.
b) Wykonawca w ramach oferty przedstawi do akceptacji również listę użytych materiałów.
c) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na życzenie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

4. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

5. Termin realizacji zamówienia:
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy.

6. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%

7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 31 maja 2019 na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 Do niniejszego zapytania.

8. Uwagi:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowane uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.
c) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w sytuacjach trudnych do przewidzenia na wcześniejszym etapie lub niezależnych od żadnej ze Stron umowy.
d) Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
e) Zamawiający przewiduje zastosowanie w umowie kar umownych.
f) Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

g) Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie o cenę 17/05/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.