Zabrze, dnia 10.05.2019


MGW.MDWK.3.2019.BM
/sygnatura sprawy/

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Montaż i demontaż wystawy pokonkursowej X Konkursu Plastyki Intuicyjnej im. J.Marcisza, oraz usługi transportowe przy montażu i demontażu wystawy.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przemalowanie w siedzibie Wykonawcy 15 plansz mdf gr. 6mm o wielkości 220cm x 180cm - dwustronnie; 21 plansz mdf gr. 6mm o wielkości 220cm x 120cm, w tym 3 dwustronnie i 18 jednostronnie.
2. Transport tych plansz z magazynu ul. Wolności 345 do siedziby Wykonawcy.
3. Transport pomalowanych plansz z siedziby Wykonawcy do miejsca montażu tj. Łaźnia Łańcuszkowa ul. Wolności 410
4. Montaż stelażu aluminiowego z ww. planszami wg projektu Zamawiającego z osobą instruującą montaż stelażu wydelegowaną przez Zamawiającego (18 plansz z odpowiednimi profilami aluminiowymi w formie ścianek na których będą wieszane obrazy).
5. Projekt wystawy w załączniku nr. 3
6. Transport z siedziby Zamawiającego ok. 126 obrazów z ul. Wolności 339 do Łaźni Łańcuszkowej Zabrze, ul. Wolności 410.
7. Powieszenie około 40 obrazów na wkrętach wkręcanych w plansze mdf.
8. Wyklejenie na podłodze z folii samoprzylepnej tytułu wystawy i elementów dekoracyjnych (patrz projekt w załączniku). Elementy do przyklejania dostarczy Zamawiający.
9. Demontaż wystawy i transport obrazów i stelażu do siedziby Zamawiającego.

II. Istotne warunki zamówienia:
Malowanie plansz odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
III. Termin związania ofertą wynosi:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: termin końcowy montażu: 13.06.2019, demontażu: 01.08.2019. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, 

V. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 21.05.2018r. do godz. 12.00

VII. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:
Bożena Mazur tel. 32 630 30 91 wew. 4022

 

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE*

 

1. Formularz oferty 16/05/2019

2. Wykaz obrazów i sprzętu 16/05/2019

3. Umowa montaż wystawy Marcisz 16/05/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.