Najkorzystniejszą ofertę złożyło Górnośląskie Konsorcjum Handlowe - naniższa prowizja 0%.

MGW.DOM.271.3.2019.MD                                                          

Zabrze, 7 maja 2019 roku

     

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA

 

Dostarczanie kuponów/talonów/bonów (żywieniowych/żywnościowych), do wydawania pracownikom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzania takich posiłków we własnym zakresie.

W związku z otrzymanym, w dniu 6 maja 2019 roku, zapytaniem od jednego z potencjalnych oferentów na temat prowizji od świadczenia usługi, która jest wynagrodzeniem, wprowadzam następujące zmiany do Zapytania ofertowego z dnia 2 maja 2019 roku, w przedmiocie jak wyżej oraz o sygnaturze jak wyżej:

Punkt III.2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający, na okres realizacji umowy, zabezpiecza kwotę 129.000 złotych netto przeznaczoną na wszystkie koszty realizacji zamówienia o, których mowa w punkcie 

Punkt VII (Kryteria oceny ofert) otrzymuje brzmienie:

Wysokość prowizji, o której mowa w pkt. II.8.c, netto. Zostanie wybrana oferta spełniająca
wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, i dołączonym do niego formularzu oferty,
oraz proponująca najniższą prowizję.

Punkt XV (Ofertę można składać do) otrzymuje brzmienie:

Oferty można składać do godziny 14:00 14 maja 2019 roku;o dotrzymaniu terminu złożenia oferty
decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 UWAGA ULEGA ZMIANIE FORMULARZ OFERTY – W ZAŁĄCZENIU

 

MGW. DOM.271.3.2019.MD                                                          

Zabrze, 2 maja 2019 roku

     


ZAPYTANIE OFERTOWE

/postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych/

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu udzieli zamówienia na:

Dostarczanie kuponów/talonów/bonów (żywieniowych/żywnościowych), do wydawania pracownikom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzania takich posiłków we własnym zakresie.

I. Informacje związane z przedmiotem zamówienia:

Zamawiający przystępuje do realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996r. poz. 279), czyli zapewniania profilaktycznych posiłków pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania. Jednakże, ze względu na obecną niemożność – ze względów organizacyjnych i rodzaju wykonywanej pracy - wydawania takich posiłków to w zamian tych posiłków Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu będzie wydawać pracownikom kupony/talony/bony (zwane dalej Kuponami) za, które będą otrzymywali – w punktach handlowych/usługowych - profilaktyczne posiłki/produkty do sporządzania takich posiłków we własnym zakresie.

II.Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie Zamawiającemu Kuponów za, które – w punktach handlowych/usługowych – można otrzymywać wyłącznie posiłki/produkty do ich sporządzania, za wyjątkiem napojów alkoholowych.
2. Oferujący dostarczanie Kuponów musi mieć podpisane umowy z punktami handlowymi/ usługowymi z, których wynika, że za Kupony będzie można otrzymywać posiłki/produkty do ich sporządzania, za wyjątkiem napojów alkoholowych. Wzór takiej umowy (z ewentualnym zaczernieniami tych fragmentów umowy, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę handlową Oferenta) musi być załączony do oferty.
3. Oferent musi mieć podpisane umowy, o których mowa w pkt. II.2, z co najmniej 50 punktami handlowymi/usługowymi na terenie Zabrza.
4. Kupon, od momentu jego dostarczenia, musi mieć minimum 12 miesięcy ważności.
5. Z nadruku na Kuponach musi jednoznacznie wynikać: nominał Kuponu, możliwość otrzymywania za niego posiłków/produktów do ich sporządzania, za wyjątkiem napojów alkoholowych, termin ważności Kuponu, kto jest jego emitentem.
6. Kupony muszą być ważne co najmniej na terenie województwa śląskiego.
7. Pożądane jest aby Oferent emitował Kupony o nominale 5 złotych.
8. Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów świadczenia mu usługi poza następującymi kosztami ponoszonymi każdorazowo przy dostawie Kuponów:

a/ wartości Kuponów, zgodnie z zasadą, że Zamawiający za - na przykład - 100 zł wpłacone na konto Wykonawcy otrzyma Kupony, za które będzie można otrzymać posiłki/produkty do ich sporządzenia o wartości 100 złotych;

b/ dostarczenia Kuponów (koszt ten może się nazywać na przykład opłatą manipulacyjną, kosztem wysyłki, kosztem dostarczenia);

c/ prowizji Wykonawcy  liczonej w procentach od zsumowanej nominalnej wartości Kuponów.
9. Realizujący Kupon nie może ponosić żadnych kosztów jego realizacji.
10. Koszt dostarczenia Kuponów, o którym mowa w pkt.II.8.b, nie może wynosić więcej jak 40 złotych netto.

III. Czas trwania umowy:
1. Umowa zostanie podpisana od maja 2019 roku do końca lipca 2020 roku z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa będzie też zawierać możliwość jej rozwiązania za porozumieniem stron.

2. Zamawiający, na okres realizacji umowy, zabezpiecza kwotę 129.000 złotych przeznaczoną na wszystkie koszty realizacji zamówienia o, których mowa w punkcie II.8.
3.  Jednakże jeśli kwota, o której mowa w punkcie III.2, wyczerpie się przed końcem lipca 2020 roku to umowa zakończy się w momencie wyczerpania środków.
4. W przypadku nie wykorzystania, do końca lipca 2020 roku, środków, o których mowa w punkcie III.2, umowa będzie przedłużana - stosownymi aneksami - do czasu wykorzystania środków, o których mowa w punkcie III.2, lecz nie dłużej niż do końca grudnia 2020 roku.
5. W przypadku kończenia się okresu obowiązywania umowy Zamawiający może zwiększyć środki na jej realizację (podpisując stosowny aneks do umowy) tak aby wystarczyło ich na ostatnie dostarczenie Kuponów. Zwiększenie to nie może spowodować zwiększenia wartości zamówienia do ponad 30.000 euro (według kursu obowiązującego dla zamówień publicznych).

IV. Warunki udziału w postepowaniu:

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 złotych przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca w momencie składania oferty tylko oświadcza, że posiada opłacone takie ubezpieczenie. W przypadku wyboru jego oferty musi przedstawić takie ubezpieczenie do 48 godzin od powiadomienia, że jego oferta została wybrana. Nie przedstawienie ubezpieczenia spowoduje odrzucenie oferty i wybranie następnej w kolejności, co do jej korzystności. W przypadku zawarcia umowy Wykonawca bez wezwania musi dostarczać Zamawiającemu aktualne, opłacone polisy ubezpieczeniowe przez cały okres realizacji umowy. Nie dostarczenie aktualnej polisy może być podstawa do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego nawet ze skutkiem natychmiastowym.

V. Zastrzeżenie:

W przypadkach wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron umowy to druga strona umowy nie może mieć z tego tytułu żadnych roszczeń.

VI. Termin związania ofertą:

30 dni kalendarzowych.

VII. Kryteria oceny ofert:

Wysokość prowizji, o które mowa w pkt. II.8.c. Prowizja jest kwotą brutto. Zostanie wybrana oferta spełniająca wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i dołączonym do niego formularzu oferty oraz proponująca najniższą prowizję.

VIII. Będzie wymagane podpisanie umowy.

IX. Ochrona danych osobowych:

              W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

              Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną
prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą
fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania otrzymanych ofert.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w każdym momencie jego prowadzenia, nie podając tego przyczyny.

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zapytaniu ofertowym. Zmiana musi być opublikowana tak samo jak samo zapytanie. W przypadku dokonania zmiany Zamawiający musi przedłużyć termin składania ofert.

XIII. Zapytania do postępowania – tylko w formie pisemnej - można składać do godziny 14:00 dnia 8 maja 2019 roku

XIV. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

XV. Oferty można składać do godziny 14:00 13 maja 2019 rokuo dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

XVI. Oferty należy przesłać, lub dostarczyć na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub  faksem (nr 32 277-11-25)  lub drogą mailową na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sprawę prowadzi:

Marek Dmitriew; telefon: 693330000; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik:

1. Formularz oferty 06/05/2019 - załącznik nieaktualny

2. Zapytanie ofertowe  06/05/2019

3. Zmiany w zapytaniu ofertowym 08/05/2019

4. Zmiana formularza oferty 08/04/2019

 5. Wybór oferty 27/05/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.