l.dz.: MGW.DGIM.211.4.2.1389.2019.MW      

„Przebudowa wyodrębnionego zespołu maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” Zabytkowej Kopalni „Guido” w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi z poz. 170 m i 320 m – wykonanie montażu urządzeń pozwalających na przeprowadzenie prób i oddanie do użytkowania wyrobu w ruchu górniczego wyciągu szybowego.”

Istotne warunki zamówienia

 1. Prace podjęte w ramach niniejszego zamówienia powinny uwzględniać postanowienia wynikające z wydanego dnia 31.12.2018 r. Postanowienia Prezesa WUG oraz pozostawać w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, która złożona zostanie u Zamawiającego w następującej formie i ilości: w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej pliki w formie edytowalnej (.doc, .dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf).
 3. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na życzenie Oferenta po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu. 
 1. Termin realizacji zamówienia - nie dłużej jak do dnia 15.12.2019 r.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania zawartej umowy w zakresie terminu realizacji, tylko w sytuacjach pozostających poza kontrolą którejkolwiek ze stron.
 1. Termin płatności za realizację nastąpi do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie później niż do dnia 31.12.2019 r. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
 2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
 4. Termin związania z ofertą:

   Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

   Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia obowiązywania umowy.

 1. Kryteria oceny ofert:

   Cena: 100%.

Uwaga: Oferent musi dostarczyć  potwierdzenie wykonania  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 2 (dwóch) usług, polegających na wykonaniu przebudowy maszyny wyciągowej z układem Leonarda z uzyskaniem decyzji administracyjnych dopuszczających wyrób do stosowania. Weryfikacja warunku zostanie oceniona wg formuły – spełniona - niespełniony.

Ponadto oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 • osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub pod ziemią – 1 osoba,
 • osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub pod ziemią – 1 osoba,
 • osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności specjalistycznych w ruchu podziemnego zakładu górniczego – elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do  1 kV – 2 osoby,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016r. poz. 1229).

Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie dostarczonych przez Oferenta dokumentów w zakresie posiadanych uprawnień wskazanych przez niego osób.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

 1. Ochrona danych osobowych

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1)
- wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 1. Termin i sposób złożenia oferty

Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 23.04.2019 r. wg. wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do sekretariatu przy ul. Jodłowej 59, lub w formie podpisanego skanu pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91. Zamawiający na podstawie otrzymanej oferty cenowej, dopuszcza - w przypadku posiadania środków finansowych w odpowiedniej kwocie - wybór oferty celem jej dalszej realizacji.


Sprawę prowadzą:

- Janusz Miś tel. 32 630-30-91 wew. 5545, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- Magdalena Władowska tel. 32 630-30-91 wew. 5806, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

1. Zapytanie ofertowe 15/04/2019

2. Formularz oferty 15/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.