Znak sprawy: MGW.DA.271.3.2019.MM                                                                                                                                                                                                                   Zabrze, dn. 08.04.2019  r.                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Dostawa materiałów do wykonania systemu wentylacji dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowa dostawa materiałów i urządzeń do wykonania systemu wentylacji w skład której wchodzą:

1 Rekuperator ścienny Vaillant VAR 60/1 D - 2 szt.

2 Doświetlacz do okien piwnicznych naświetlacz z rusztem np. Multinorm - 2 szt.

3 Kratka wentylacyjna 15cm x 15cm - 1,00 szt.

4 Przewód OMYP 3/3 2x0,75  -  12,00 mb

5 Przewód OMY 3x1,5  -  20,00 mb

6 Uchwyt kablowy do powyższych przewodów  - 100,00 szt.

  1. Istotne warunki zamówienia:
  • Zamówienie zostanie zrealizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
  • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po dostarczeniu całości przedmiotu umowy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od jej dostarczenia.

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Jednorazowo w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia drogą mailową na adres wskazany przez wykonawcę.

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 19.04.2019 godz. 1200

1. Zapytanie ofertowe 12/04/2019

2. Formularz oferty 12/04/2019

3. Formularz cenowoy 12/04/2019

4. Wybór oferty 10/05/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.