Znak sprawy: MGW.DA.271.2.2019.MM                                                                                                             Zabrze, dn 03.04.2019  r.                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2019/2012

  1. II. Istotne warunki zamówienia:
  • Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
  • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
  • Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia.
  • Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.03.2020, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

V.Kryteria oceny ofertcena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 16.04.2019 godz. 1200

1. Zapytanie ofertowe 09/04//2019

2. Formularz oferty 09/04/2019

3. Formularz cenowy 09/04/2019

4. Wybór oferty 26/04/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.