L.dz. 1325/2019

MGW. RRP.271.6.2019.MK                                                                                      Zabrze, dnia 08.04.2019r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa materiałów plastycznych  dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Nazwa i dane Zamawiającego:

Muzeum Górnictwa Węglowego

Ul. Jodłowa 59

  • Zabrze

II. Opis przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów plastycznych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4) Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin związany z ofertą:

30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

V. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie najpóźniej 30 dni od daty wyboru oferty i złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

VI. Kryteria oceny:

 Cena – 100%

VII.  Termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 11.04.2019 do godz 14:00

VIII. Istotne warunki zamówienia:

1) Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2)  Kwota wynagrodzenia  ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia, także ewentualny koszt dostawy.

3) W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej ilości ofert o jednakowo najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Jednocześnie   Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych  tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę niższą niż oferta pierwsza.

Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Uwagi:

1)  Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

2) Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIIII.  Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..             

Sprawę prowadzi:

Marta Kajanek tel. (32) 630 30 91 wew. 7005

1. Zapytanie ofertowe 08/04/2019

2. Formularz cenowy 08/04/2019

2. Formularz cenowy 09/04/2019

3. Formularz oferty 08/04/2019

4. Wybór oferty 15/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.