Zabrze, dnia 01.04.2019r.

     

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

,,Zakup i dostawa piniat urodzinowych’’.

  • Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
  • Termin realizacji zamówienia: sukcesywna dostawa wedle potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.,
  • Ilość wskazana w tabeli jest ilością szacunkową. Zamówienie będzie realizowane według potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych, zadeklarowanych w Formularzu cenowym, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
  • Kryteria oceny:

  - 100% cena

  • Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  • Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych,
  • Minimalna ilość sztuk zamówienia cząstkowego: 5szt.
  • Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.
  • Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur, przelewem na konto, w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  • Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  • Unieważnienie postępowanie: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

  Termin składania ofert: 05 kwietnia  2019r. do godziny 12:00

  Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 04/04/2019

2. Załączniki 04/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.