Znak sprawy: MGW.MDW.271.1.JJ

Zabrze, 29.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”. w związku z art. 6a Pzp.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Druk „Górnika Polskiego” nr 12

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – druk książki (według dostarczonego przez zamawiającego projektu) wraz z dostawą do Zamawiającego, periodyku naukowego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Górnik Polski” nr 12 według poniższej specyfikacji

 1. Istotne warunki zamówienia
 • Format – 165x235 mm
 • Objętość – 364 strony (plus okładka)
 • Papier okładka – karton 240g ( jednostronnie powlekany )
 • Kolor okładka – 4 + 0
 • Papier środek – 0ffset 90g
 • Kolor środek – 1 + 1 (362 s.)
 • Kolor środek – 4 + 4 (2 s.)
 • Oprawa – klejona, okładka folia mat jednostr.
 • Nakład – 200 egz.

Publikacja posiada nr ISBN

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia

Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 5 dni roboczych od czasu przekazania kompletu materiałów przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:     Cena: 100% (cena najniższa)

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zapłata  nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego  wykonania przedmiotu zamówienia i będzie realizował zamówienie z należytą starannością.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 05.04.2019 godz. 14 00

Informacja o wyborze oferty

W postępowaniu (MGW.MDW.271.1.JJ) prowadzonym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na podst. Art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp w związku z art. 6a Pzp  na „Druk Górnika Polskiego nr 12” wpłynęło 15 ofert.

Wybrana została oferta firmy Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia za cenę brutto: 1.680,00 PLN

Dziękujemy za udział w postępowaniu

1. Zapytanie ofertowe 29/03/2019

2. Formularz oferty 29/03/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.