Znak sprawy: MGW.DA.271.1.2019.IR                                                                                                                                                                                                               Zabrze dnia  18.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Dostawa mebli dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa kontenerów pod biurko oraz krzeseł obrotowych dla potrzeb MGW zgodnie z Formularzem Cenowym, Załącznik nr 1

  1. Istotne warunki zamówienia:
  • Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
  • Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować meble na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
  • Zapłata  nastąpi po dostarczeniu zamówionego towaru do Zamawiającego, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego.
  • Meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawnych osób trzecich.
  • Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego  wykonania przedmiotu zamówienia i będzie realizował zamówienie z należytą starannością.
  • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
  • Przekazanie mebli odbędzie się protokolarnie. Wykonawca do faktury dołączy protokoły odbioru mebli.

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 26.03.2019 godz. 12 00

1. Zapytanie ofertowe 19/03/2019

2. Formularz oferty 19/03/2019

3. Formularz cenowy 19/03/2019

4. Unieważnienie zapytania 02/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.