26.02.2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/03/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy  art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986).

Nazwa zamówienia:  Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu

Uwaga:  zmiana Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana terminu składania ofert na dzień  08.03.2019 r. do godz. 10.00.

Dokumentacja i pliki do pobrania na BIP: https://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/461/18?o=tp1&e=s|18|2019

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.