MGW.RSI.271.1.2019.KP

                                                                                                                                                 Zabrze, dn. 18.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Sukcesywna dostawa opakowań spożywczych, jednorazowych, plastykowych, papierowych, foliowych, wraz z zakupem artykułów do grillowania”.

  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
  2. Termin realizacji zamówienia:

- sukcesywna dostawa artykułów wedle potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r.

  1. Ilości wskazane w tabeli są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane wg. Potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych zadeklarowanych w Formularzu cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
  2. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  3. Koszt dostawy: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  4. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli formularza cenowego,
  5. Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur, przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  7. Informacja skierowana do osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą

Do przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy, podpisania umowy i jej realizacji niezbędne są Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, położone przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu (kod: 41-800). Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy. Odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy postępowania. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem  ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 22.02.2019r. do godziny 12:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

1. Zapytanie ofertowe 21/02/2019

2. Załączniki 21/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.