Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:              „Sukcesywne dostawy drewna dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

                                                                                        ZP/04/MGW/2019

1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/02/2019

2. SIWZ 15/02/2019

3. Załącznik nr 4 do SIWZ – Specyfikacja Asortymentowo – Ilościowo - Wartościowa 15/02/2019

4. Zmiana treści SIWZ 22/02/2019

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/02/2019

6. Zestawienie z otwarcia ofert 27/02/2019

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07/03/2019

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/03/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.