MGW.TM.711.10.2019.1.JMk

ZPP/………../2019

Zabrze, dnia 11. 02. 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie kontroli urządzenia dźwignicowego typu:
GEDA SH2000 i GS-2
 produkcji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG zabudowanych w szybie „Wilhelmina” służących do przewozu ludzi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

       zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, usuwanie awarii, oraz wykonywanie badań kontrolnych zgodnie z DTR.

  1. Istotne warunki zamówienia:

       - wyżej wymienione usługi muszą być zlecone firmie posiadającej aktualną rekomendację GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże
          i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwania usterek,

- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,

- Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej rekomendacji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwania usterek).
  • Termin związania z ofertą: termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
  1. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.
  1. Kryteria oceny ofert: cena 100% (najniższa zaoferowana cena). Przy czym algorytm obliczania punktacji oceniającej przewiduje, że do oceny będzie brana pod uwagę suma kosztów poszczególnych przeglądów i kontroli oraz 100 roboczogodzin wraz z sumarycznym kosztem części zamiennych z cennika dołączonego do oferty.
  1. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia:  15. 02. 2019r. godz. 1000
  • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie kontroli urządzenia dźwignicowego typu: GEDA SH2000 i GS-2 produkcji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG zabudowanych w szybie „Wilhelmina” służących do przewozu ludzi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

  • Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym formularzu ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Janusz Michalak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 4024

   Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

1. Zapytanie ofertowe 11/02/2019

2. Załączniki 11/02/2019

3. Wybór oferty 27/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.