MGW.TM.711.14.1.2019.1.KL

ZPP/ 90 / 2019

Zabrze, dnia 11. 02. 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa osprzętu (w postaci rur i innych podzespołów) do wykonania instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - od podszybia szybu „Carnall” do zakończenia rurociągu ppoż. przy przecince nr 3 „Pompownia” w sztolni północnej wraz z wypożyczeniem kompletnej gwintownicy ręcznej 1½" (na okres 15 dni roboczych)”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę osprzętu niezbędnego do wykonania instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach GKSD w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją ilościowo – techniczną zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca musi mieć możliwość wypożyczenia Zamawiającemu kompletnej gwintownicy ręcznej 1½" na okres 15 dni roboczych (z możliwością przedłużenia powyższego terminu).

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,
 • możliwość wypożyczenia Zamawiającemu kompletnej gwintownicy ręcznej 1½" na okres 15 dni roboczych (z możliwością przedłużenia powyższego terminu,
 • dostarczone rury muszą być ocynkowane bez szwu (o długości rury 6 mb).

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Termin związania z ofertą: termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni (nie dłużej niż do 15. 03. 2019r.).
 1. Kryteria oceny ofert: cena 100% (najniższa zaoferowana cena). Przy czym algorytm obliczania punktacji oceniającej przewiduje, że do oceny będzie brany sumaryczny koszt oferowanego osprzętu z załączonej oferty.
 1. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 14. 02. 2019r.
 • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę osprzętu (w postaci rur i innych podzespołów) do wykonania instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - od podszybia szybu „Carnall” do zakończenia rurociągu ppoż. przy przecince nr 3 „Pompownia” w sztolni północnej MGW w Zabrzu. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 • Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym formularzu ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Kazimierz Leśnik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 3027

   Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

1. Zapytanie ofertowe 11/02/2019

2. Załączniki 11/02/2019

3. Wybór oferty 20/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.