30.01.2019 r.

Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 31. 01. 2020 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 30/01/2019

2. SIWZ 30/01/2019

3. Zestawienie z otwarcia ofert 08/02/2019

3. Zestawienie z otwarcia ofert 08/02/2019

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/03/2019

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/03/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.