Zakup i dostawa 14 sztuk sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości  - szelki bezpieczeństwa

(w komplecie z dedykowanym osprzętem).

MGW.TM.711.11.2019.1.JD

ZPP/ 78 / 2019

Zabrze, dnia 30.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 14 sztuk sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
– szelki bezpieczeństwa (w komplecie z dedykowanym osprzętem).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie będzie obejmować dostawę szelek bezpieczeństwa (komplet):

 - rozmiar XL - 12 kompletów,

 - rozmiar XXL - 2 komplety.

W skład kompletu wchodzą:

Szelki bezpieczeństwa z pasem lędźwiowym typu P20, amortyzator z regulowaną linką bezpieczeństwa typu ABM (BW200/LB101/2AZ011) oraz zatrzaśniki.

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia musi posiadać:

 • instrukcję użytkownika,
 • kartę użytkownika,
 • deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami,
 • szelki winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
 • gwarancję na wyprodukowany przedmiot zamówienia.

Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 • Termin związania z ofertą: termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty
  złożenia oferty.
 1. Termin realizacji zamówienia: od momentu otrzymania zlecenia 14 dni kalendarzowych.
 1. Kryteria oceny ofert: cena 100% (najniższa zaoferowana cena). 
 1. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia:
  07.02.2019r. godz. 1000
 • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających
  z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 • Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym formularzu ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Józef Deryło  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 5551, 605984347.

   Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

1. Zapytanie ofertowe 30/01/2019

2. Formularz oferty 30/01/2019

3. Wybór oferty 15/02/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.