Oznaczenie sprawy: ZP/01/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:  Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

 

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.