ZPP/39/MGW/2019                                                                                                           Zabrze, dnia 21.01.2019 r.

MGW.DI.271.1.2019.WU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na 

 • Ricoh MPC2051
 • Ricoh MP2000 2 szt.
 • Ricoh MPC2030
 • Ricoh MPC2003 2 szt.
 • Ricoh MPC2011 2 szt.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 21.01.2018 r. godzina 14:00

 

Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia drogą telefoniczną/e-mail przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Wymagania Zamawiającego dotyczące części zamiennych:

 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
 1. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie regenerowanych części.
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych pod warunkiem zagwarantowania tych samych parametrów techniczno – jakościowych, co określa klasa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Przez produkty równoważne rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane, a także posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności.
 1. Oferowane części zamienne muszą posiadać oznaczenia produktu, oraz posiadać co najmniej 12-miesięczną gwarancję.
 1. Dla każdej części zamiennej (oryginalnej lub równoważnej) powinna być podana tylko jedna cena. Wykonawca nie może zaoferować części zamiennej oryginalnej i równoważnej – powinien podać tylko jedną wersję.
 1. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe oraz wartości netto i brutto.
 1. Usługi i naprawy stanowiące przedmiot zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie po zgłoszeniu awarii lub przeglądu przez przedstawiciela Zamawiającego, w miejscu eksploatacji urządzenia w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 1. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużeniu terminu wykonania usługi.

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

 1. Podane ceny będą obowiązywały przez cały 2019 rok dla wykonywania kompleksowego serwisu technicznego kserokopiarek, według zgłaszanych na bieżąco potrzeb ich wykonania.
 1. Warunki płatności: faktura – po wykonaniu usługi

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru na własny koszt, własnym środkiem transportu w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2000

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).

1. Zapytanie ofertowe 21/01/2019

2. Formularz oferty 21/01/2019

3. Wybór oferty 24/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.