Oznaczenie sprawy:  ZP/37/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:              „Sukcesywne dostawy materiałów górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

                                                                                                                      ZP/37/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/12/2018

2. SIWZ 21/12/2018

3. Załącznik nr 4 do SIWZ – Specyfikacja Asortymentowo – Ilościowo - Wartościowa 21/12/2018

4. Zestawienie z otwarcia ofert 09/01/2019

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05/02/2019

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19/02/2019

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.