Oznaczenie sprawy: ZP/36/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia: Remont zbrojenia szybowego szybu „Kolejowy”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/12/2018

2. SIWZ 17/12/2018

3. Załącznik nr 7 do SIWZ - Rysunek połączenia montażowego zbrojenia szybu „Kolejowy” 17/12/2018

4. Zestawienie z otwarcia ofert 28/12/2018

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11/01/2019

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.