Znak sprawy:MGW.DA.271.6.2018.IP                                                                                                                         Zabrze 14.12.2018r.                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481).
  3. Określone w formularzu cenowym rodzaje przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian  rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.

 

  1. Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.

Zapłata za zrealizowane usługi nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: 

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy) i trwa do 31.03.2020 r.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy)  ……nie dotyczy……………………………………….

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  20.12.2018r do godz. 10,00.

Uwagi:

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z uzupełnionym Formularzem asortymentowo - cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 14/12/2018

2. Formularz oferty 14/12/2018

3. Formularz cenowy 14/12/2018

4. Wybór oferty 02/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.