Znak sprawy: MGW. DA .271.5.2018.IP                                                                                        Zabrze dnia 10.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Okresowy (a w razie potrzeby awaryjny) wywóz nieczystości płynnych, ze zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na nieruchomościach położonych przy ul. Wolności 410  w  Zabrzu a będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest okresowy (a w razie potrzeby awaryjny) wywóz nieczystości płynnych, nieczystości te stanowią wyłącznie ścieki bytowe, ze zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na nieruchomościach położonych przy ul. Wolności 410  w  Zabrzu.  Usługa będzie świadczona na podstawie zleceń przesyłanych drogą mailową a jednorazowy wywóz to od 4 do 9 m³ .

  1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

III.       Termin realizacji zamówienia: 

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy) do 31.12.2019 r.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy)  ………nie dotyczy…………………………………….

  1. V. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  20.12.2018 r do godz. 10,00.

Termin dostawy : nie później niż do trzech dni roboczych.

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Zamówienie będzie realizowane okresowo  po cenie jednostkowej zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb Zamawiającego  i do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel u Zamawiającego.

Zapłata za okresowe zamówienia nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 14/12/2018

2. Formularz oferty 14/12/2018

3. Wybór oferty 02/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.