Znak sprawy:MGW.DA.271.4.2018.IP                                                                                                                                      Zabrze  11.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej na potrzeby  zatrudnionych pracowników  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,  w asortymencie jak w Formularzu cenowym .

  1. Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.

Zapłata za zamówienia sukcesywne nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do obiektu wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie Zabrza.

Termin dostawy: do 5 dni roboczych liczony od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia, za nieterminowe dostawy będą naliczane kary umowne  w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: 

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy) i trwa do 31.03.2020 r.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy)  ……nie dotyczy……………………………………….

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  21.12.2018r do godz. 10,00.

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 14/12/2018

2. Formularz oferty 14/12/2018

3. Formularz cenowy 14/12/2018

4. Wybór oferty 10/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.