MGW.TM.711.43.2018.1.JM

ZPP/663/2018

Zabrze, dnia 04. 12. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu zabezpieczeń, wymiany oleju wraz z filtrami agregatów hydraulicznych, usuwanie awarii maszyn wyciągowych szybu „Guido” i szybika „Guido” oraz aparatu rejestrującego RG-1 szybu „Kolejowy” w okresie od 01. 02. 2019 ÷ 31. 12. 2021r.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu zabezpieczeń, wymiany oleju wraz z filtrami agregatów hydraulicznych, utrzymywanie całodobowego pogotowia awaryjnego oraz usuwanie awarii maszyn wyciągowych szybu i szybika w zakresie:

Szyb „Kolejowy”:

 • - przeprowadzanie półrocznego przeglądu aparatu rejestrującego RG-1.

Szyb „Guido” i Szybik „Guido”:

 • - wymiana oleju wraz z filtrami agregatów hydraulicznych zgodnie z DTR producenta.

Serwis całodobowy:

 • - aparatu rejestrującego i układu kontroli prędkości dla maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”,
 • - maszyny wyciągowej i układu sygnalizacji szybowej szybu „Guido”,
 • - maszyny wyciągowej i układu sygnalizacji szybowej szybika „Guido”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach ustalonych z Zamawiającym, a kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • autoryzację (producenta układu elektrycznego zasilania, sterowania i sygnalizacji szybowej maszyny wyciągowej B-1200/AC - 2 m/s górniczego wyciągu szybowego szybu i szybika „Guido” oraz rejestratora RG-1) na wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Wykonawca winien złożyć ofertę, w której udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę oraz wymienione podzespoły na okres minimum 12 miesięcy. W okresie trwania umowy obowiązujące ceny nie ulegną zmianie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od ostatniego dnia miesiąca, w którym można składać oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Data rozpoczęcia prac uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Czas realizacji zamówienia 01. 02. 2019r. ÷ 31. 12. 2021r.

 1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

95 %

95

2.

Czas trwania gwarancji
(okres gwarancji na wykonane usługi
i wymienione podzespoły)

5%

  5

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

     Kryterium nr 1 – CENA:

 • W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 95%

   

cena badanej oferty brutto

 


Kryterium nr 2 – DŁUGOŚĆ GWARANCJI:

 • Oferty (zawierające deklarowany termin gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Długość terminu gwarancji
– zgodnie z ofertą [w miesiącach]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „długość gwarancji”
(z uwzględnieniem wagi)

24 i więcej

5

20 ÷ 23

4

16 ÷ 19

2

12 ÷ 15

0

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin gwarancji na wykonane usługi nie może być mniejszy niż 12 miesiące.

 należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 10. 12. 2018r. do godz. 1000

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Janusz Miś, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 04/12/2018

2. Załączniki 04/12/2018

3. Wybór oferty 19/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.