Znak sprawy: MGW.DGIM.2232.4452.2018.MW                                                               

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu MGW przy ul. Karola Miarki 8”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo - odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa obejmować będzie okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia obowiązującej u Zamawiającego umowy tj. od dnia 01.01.2019. Przedmiotowa umowa powinna zapewnić Zamawiającemu ciągłość w dostawie paliwa gazowego – poprzednia umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.

  1. Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru oferty:

  1. Czas funkcjonowania na rynku firmy (działalność zgodna z koncesją) – 25%
  2. Wskaźnik cenowy – 75% na który składają się :

- paliwo gazowe (w tym podatek akcyzowy) – 70%

- opłata abonamentowa za sprzedaż paliwa gazowego – 5%.

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 29.11.2018 r.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Ofertę prosimy dostarczyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) pod adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą elektroniczną (skan) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/11/2018

2. Formularz oferty 26/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.