Znak sprawy:MGW.DA.271.10.2018.MM                                                                                                              Załącznik nr 1                                                                                                    .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I.Opis przedmiotu zamówienia:

„Sukcesywne dostawy narzędzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

II.Istotne warunki zamówienia:

……………….nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………….

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.03.2019, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 28.11.2018 godz. 1200

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

1. Zapytanie ofertowe 22/11/2018

2. Formularz oferty 22/11/2018

3. Formularz cenowy 22/11/2018

4. Wybór oferty 05/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.