Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo - odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

Termin realizacji zamówienia:

Umowa obejmować będzie okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia obowiązującej u Zamawiającego umowy tj. od dnia 01.01.2018. Przedmiotowa umowa powinna zapewnić Zamawiającemu ciągłość w dostawie paliwa gazowego – poprzednia umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.

Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 14.11.2018 r.

Ofertę prosimy  dostarczyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) pod adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą elektroniczną (skan) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi:

  • W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy    złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

1. Zapytanie o cenę 06/11/2018

2. Formularz oferty 06/11/2018

3. Planowana wielkość paliwa gazowego na rok 2019 w kWh 06/11/2018

4. Odpowiedzi na pytania 13/11/2018

5. Załącznik nr. 1 - Formularz oferty po zmianach 13/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.