MGW.TM.711.41.2018.1.JM

ZPP/633/2018

Zabrze, dnia 31. 10. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa telefonów typu PST-N oraz zespołów liniowych separujących dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa telefonów typu PST-N w ilości dwóch sztuk oraz zespołów liniowych separujących współpracujących z centralą Open Scape 4000 (2 szt.) dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Telefony i zespoły liniowe separujące przywołane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe urządzenia muszą być nowe, technicznie sprawne,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolne od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej oraz dostawę urządzeń zamiennych o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej (DTR producenta centrali nie dopuszcza dowolności podłączanych urządzeń abonenckich).

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanych lokalizacji (obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni (od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20. 12. 2018r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia na dostawę.

 1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90 %

90

2.

Termin realizacji zlecenia

10%

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
 • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 90%

   

cena badanej oferty brutto

 


Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

 • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zleceń szczegółowych – zgodnie z ofertą [dni]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zleceń szczegółowych”
(z uwzględnieniem wagi)

30 i więcej

1

13

3

12

4

11

5

10

5,5

9

6

8

6,5

7

7

6

7,5

5

8

4

8,5

3

9

2

9,5

1

10

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 40 dni.

 


 1. VI
  . Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 09. 11. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..               

Sprawę prowadzi:

 1. Janusz Miś, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 31/10/2018

2. Formularz oferty 31/10/2018

3. Umowa 31/10/2018

4. Wybór oferty 16/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.