MGW.TM.711.40.2018.1.JM

ZPP/632/2018

Zabrze, dnia 31. 10. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa oraz utylizacja (po wymianie) zużytych akumulatorów stacyjnych do serwerowni zlokalizowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem oraz utylizacja zużytych akumulatorów pracujących w siłowniach serwerowni zlokalizowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:  

- akumulator typu MWL 65-12 (pojemność: 65 Ah, UN=12V) – 8 szt.,

- akumulator typu MWL 120-12 (pojemność: 120 Ah, UN=12V) – 8 szt.,

- akumulator typu MWL 70-12 (pojemność: 70 Ah, UN=12V) – 8 szt.,

- akumulator typu Sunlight SPb 12-120 (pojemność: 120 Ah, UN=12V) – 9 szt.

Akumulatory, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolne od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej.

Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanych lokalizacji (obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni (od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 14. 12. 2018r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia na dostawę.

 1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90 %

90

2.

Termin realizacji zlecenia

10%

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
 • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 90%

   

cena badanej oferty brutto

 


Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

 • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zleceń szczegółowych – zgodnie z ofertą [dni]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zleceń szczegółowych”
(z uwzględnieniem wagi)

30 i więcej

1

13

3

12

4

11

5

10

5,5

9

6

8

6,5

7

7

6

7,5

5

8

4

8,5

3

9

2

9,5

1

10

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zleceń szczegółowych nie może być dłuższy niż 40 dni.

 

 

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 06. 11. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

 1. Janusz Miś, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 31/10/2018

2. Formularz oferty 31/10/2018

3. Umowa 31/10/2018

4. Wybór oferty 22/11/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.