MGW. DA. 271.3. 2018.IP

                                                                                                                                    Zabrze dnia 22.10. 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego  w  Zabrzu.   

Opis przedmiotu zamówienia:

Wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 7m3 o kodzie  17 09 04. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel.

  1. Istotne warunki zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:  01-11-2018 - 31.12.2019 r.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy)  …………………………………………….

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  26.10.2018 r do godz. 10,00.

1. Zapytanie ofertowe 22/10/2018

2. Formularz oferty 22/10/2018

3. Wybór oferty 06/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.