Znak sprawy: MGW. DA .271.1.2018.PS                                       Zabrze dnia  17.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie automatycznego systemu nawadniania oraz układu pompowego na „Parku 12 C” przy ulicy Sienkiewicza 43 w Zabrzu”.

 1. Wykonanie projektu systemu nawadniającego wraz ze szczegółowym wykazem części  dla IV sektorów zieleni wskazanych przez Inwestora z uwzględnieniem  poboru wody ze zbiornika wody zlokalizowanego w korytarzach sztolni.
 2. Zakup oraz montaż układu pompowego w zbiorniku  wody w podziemiach wraz z wyprowadzeniem rurociągu na powierzchnię.
 3. Zakup oraz montaż przenośnego basenu, w którym magazynowana będzie woda do zasilania systemu nawadniania o wymiarach 3,5m x 3,5m x 1,5(h=max)m.
 4. Wykonanie systemu nawadniającego trawniki według projektu na łącznej powierzchni 1353m2.
 5. Wykonanie 6 przepustów dla instalacji systemu nawadniającego pod istniejącymi ciągami pieszymi.
 6. Przygotowanie terenu pod trawnik z siewu o łącznej powierzchni 1353m2 wraz z wywozem i utylizacją darni.
 7. Wykonanie trawnika z siewu o łącznej powierzchni 1353m2 wraz z uwzględnieniem dosiania w okresie wiosennym ( w razie potrzeby ).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz instalacji wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania całego systemu nawodnienia.
 9. Przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń.
 10. System nawadniania obejmuje teren trawnika. Obsługiwany musi być za pomocą zraszaczy wynurzalnych, w takiej ilości, by nie znalazły się obszary nieobjęte podlewaniem. System musi być zasilany z układu pompowego odpowiednio dobranego do istniejących warunków. Całość systemu należy połączyć, tak by sterowany był automatycznie przy pomocy sterownika.

Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od momentu przekazania terenu do realizacji umowy przy czym przekazanie terenu budowy odbędzie się w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy.

Zaleca się oferentom, szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania oraz jego załącznikami, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.

Płatność za realizację zadnia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na nr konta w niej wskazany na podstawie podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności.

Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy): nie dotyczy

Termin złożenia oferty: 31.10.2018 do godziny 12:00.

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Sprawę prowadzi:

Piotr Szołtysek tel. Kom.: +48 530 686 772

1. Zapytanie + załączniki 17/10/2018

2. Wybór oferty 08/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.