MGW.TM.711.38.2018.1.KL

ZPP/577/2018

Zabrze, dnia 03. 10. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup oraz dostawa agregatu sprężarkowego służącego do zasilania sieci sprężonego powietrza w wyrobiskach Sztolni ,,Królowa Luiza” w Zabrzu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa agregatu sprężarkowego służącego do zasilania sieci sprężonego powietrza w wyrobiskach Sztolni ,,Królowa Luiza” w Zabrzu.

Agregat sprężarkowy musi spełniać następujące warunki techniczne:

- wydajność: nie mniejsza niż 3 m³/min,

- ciśnienie maksymalne: nie mniej niż 8 bar,

- napięcie zasilania: 400V,

- musi posiadać zbiornik wyrównawczy o objętości min. 0,5 m3,

- posiadanie osuszacza chłodniczego,

- posiadanie zestawu filtrów,

- agregat sprężarkowy powinien posiadać układ zdalnego sterowania oraz mieć możliwość podglądu parametrów pracy za pomocą sieci LAN na dedykowanym serwerze lub jednostce centralnej oraz mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem nadzoru i wizualizacji (również po okresie gwarancyjnym w cenie zakupu),

- przedmiotowy sprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- jego wymiary transportowe nie mogą przekroczyć gabarytów granicznych: 1200 × 1200 × 2500 (mm), przy czym wysokość zbiornika wyrównawczego oraz  wysokość robocza sprężarki nie mogą przekroczyć 1900 mm.

Dostawa i zabudowa wraz z pierwszym uruchomieniem przedmiotowego agregatu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Wykonawca winien złożyć ofertę, w której zostanie wyszczególniona cena za urządzenie oraz koszty eksploatacyjne obsługi sprężarki (tj.: koszty zakupu filtrów, materiałów smarnych, etc.) ponoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym w trakcie okresu 24 miesięcy.

Złożona oferta musi zawierać informację o długości okresu gwarancyjnego (nie mniejszego niż 24 miesiące od daty zakupu) oraz dostępności części zamiennych i eksploatacyjnych na rynku (części i materiały eksploatacyjne dostępne w ogólnym handlu lub w wyspecjalizowanym serwisie producenta).

Zamawiający przewiduje, że roczny wymiar czasu pracy przedmiotowej sprężarki nie przekroczy 2000 roboczogodzin.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni (nie dłużej niż do 14. 12. 2018r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia na dostawę.

  1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

80 %

80

2.

Czas trwania gwarancji

10%

10

3.

Koszty eksploatacyjne obsługi sprężarki

10%

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

     Kryterium nr 1 – CENA:

  • W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 80%

   

cena badanej oferty brutto

 


Kryterium nr 2 – DŁUGOŚĆ GWARANCJI:

  • Oferty (zawierające deklarowany termin gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Długość terminu gwarancji
– zgodnie z ofertą [w miesiącach]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „długość gwarancji”
(z uwzględnieniem wagi)

36 i więcej

10

35

9

34

8

33

7

32

6

31

5

30

4

28

3

26

2

24

1

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin gwarancji
nie może być mniejszy niż 24 miesiące.

Kryterium nr 3 – KOSZTY:

Kryterium „KOSZTY” Zamawiający będzie obliczał zgodnie z podanym poniżej algorytmem.

  • W ramach kryterium kosztu oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
   

najniższy oferowany koszt brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „KOSZTY” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 10%

   

cena badanego kosztu brutto

 


Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 16. 10. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 322771125) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                              

Sprawę prowadzi:

inż. Kazimierz Leśnik, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 03/10/2018

2. Formularz oferty 03/10/2018

3. Wzór umowy 03/10/2018

4. Wybór oferty 25/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.