Znak sprawy: MGW. DA .271.4.2018.OT                                       Zabrze dnia  28.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa oraz montaż drzwi wejściowych do budynku starej akumulatorowni przy

  1. Wolności 410”
  2. Istotne warunki zamówienia:

 

Dostawa oraz montaż drzwi o wymiarach 1190x2230mm, wykonane z aluminium ciepłego w kolorze RAL7016 z samozamykaczem oraz panelami ozdobnymi zbliżonymi do tych, które obecnie zdobią drzwi akumulatorowni. Drzwi powinny być w klasie 3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627 a 2 zamki do nich (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209.

III. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 06.10.2018 roku.
  2. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy): nie dotyczy

  1. Termin złożenia oferty: 03.09.2018r. godz. 12:00

VII. Dokumenty składane wraz z ofertą:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Ochrona danych osobowych

  1. a) Dane osobowe oferentów będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO -

na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór dostawcy a wybranego

dostawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy. Dane

osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu archiwizowania zawierających je

dokumentów. Oferenci mają prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania oraz

żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; także prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego. Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich

sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga: punkt adresowany tylko do oferentów i wykonawcy

będących osobą fizyczną lub osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

  1. b) Obowiązkiem Wykonawcy jest i będzie wypełniać obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy.

 

Uwagi:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                  

Sprawę prowadzi:

Oskar Tomalak tel. Kom.: +48 668 420 069

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 30/08/2018

2. Formularz oferty 30/08/2018

3. Wybór oferty 07/09/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.