Znak sprawy: MGW. DA .271.3.2018.OT                                       Zabrze dnia  20.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

„Naprawa układu VRF klimatyzacji budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu”

 

Istotne warunki zamówienia:

 

Naprawa klimatyzacji polegająca na napełnieniu układu VRF klimatyzacji – 16kg czynnika. Po napełnieniu układu czynnikiem należy wykonać dalszą diagnozę układu w celu stwierdzenia ewentualnych usterek.

 

III. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 07.09.2018 roku.

Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy): nie dotyczy

Termin złożenia oferty: 24.08.2018r. godz 12:00

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 22/08/2018

Formularz oferty 22/08/2018

3. Wybór oferty 14/09/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.