Oznaczenie sprawy:  ZP/29/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/29/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 155-354724 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2018 r. 14/08/2018

2. SIWZ ZP/29/MGW/2018 14/08/2018

3. Załącznik do SIWZ 14/08/2018

4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 14/08/2018

5. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 14/08/2018

6. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ 24/08/2018

7. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 04 września 2018 r. dot. wyznaczenia terminu wizji lokalnej 04/09/2018

8. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11 września 2018 r. 11/09/2018

9. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 13 września 2018 r. 13/09/2018

10. Informacja z otwarcia ofert w dniu 20 września 2018 r. 20/09/2018

11. Sugerowany wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 20/09/2018

12. Zawiadomienie z dnia 23 października 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/10/2018

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2018/S 220-503963 opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 15 listopada 2018 20/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.