Znak sprawy: MGW. DA .271.2.2018.OT                                       Zabrze dnia  10.08.2018 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa oraz montaż drzwi wejściowych do budynku starej akumulatorowni przy 
ul. Wolności 410”
II. Istotne warunki zamówienia:
Dostawa oraz montaż drzwi o wymiarach 1190x2230mm, wykonane z aluminium ciepłego w kolorze RAL7016 z samozamykaczem oraz panelami ozdobnymi zbliżonymi do tych, które obecnie zdobią drzwi akumulatorowni. Drzwi powinny być w klasie 3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627 a 2 zamki do nich (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209.
III. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.09.2018 roku.
V. Kryteria oceny ofert:
Cena:  100%.
Inne kryteria(o ile dotyczy): nie dotyczy
VI. Termin złożenia oferty: 20.08.2018r. godz. 12:00
VII. Dokumenty składane wraz z ofertą:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Ochrona danych osobowych
a) Dane osobowe oferentów będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO -
na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór dostawcy a wybranego
dostawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy. Dane
osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu archiwizowania zawierających je
dokumentów. Oferenci mają prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania oraz
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich
sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga: punkt adresowany tylko do oferentów i wykonawcy
będących osobą fizyczną lub osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
b)  Obowiązkiem Wykonawcy jest i będzie wypełniać obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy.
 
Uwagi:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
 
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Sprawę prowadzi:
Oskar Tomalak tel. Kom.: +48 668 420 069
 
 
2. Formularz oferty 10/08/2018
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.