Oznaczenie sprawy:  ZP/21/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny - wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/21/MGW/2018

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 146-333571 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01 sierpnia 2018 r. 01/08/2018
2. SIWZ ZP/21/MGW/2018 01/08/2018
3. Załącznik do SIWZ 01/08/2018
4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 01/08/2018
5. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 01/08/2018

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 20 sierpnia 2018 r 20/08/2018

7. Zawiadomienie Nr1 z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie SIWZ 20/08/2018

8. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 20 sierpnia 2018 r 20/08/2018

9. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 20 sierpnia 2018 r. korekta załączników do SOPZ w formacie ath. 22/08/2018

10. Załączniki - korekta przedmiarów ath 22/08/2018

11. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 04 września 2018 r. o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania ofert. 04/09/2018

12. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE w dniu 04 września 2018 r. 04/09/2018

13. Informacja z otwarcia ofert w dniu 17 września 2018 r. 17/09/2018

14. Sugerowany wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej. 17/09/2018

15. Wybór oferty najkorzystniejszej 03/01/2019

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/02/2019

UWAGA:  Korekta załączników w formacie ath. 22/08/2018

UWAGA:  Zmian terminu składania ofert na 07 w/rześnia 2018 r. godz. 10:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 17 września 2018 r. godz. 10:00.

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.