Oznaczenie sprawy:  ZP/27/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia:

 Zakup oraz dostawa Skanerów 3D wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

ZP/27/MGW/2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 26/07/2018

2. SIWZ 26/07/2018

3. Załączniki 26/07/2018

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 31/07/2018

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/08/2018

6. Informacja o zapytanich do tresci SIWZ nr 2 02/08/2018

7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3 03/08/2018

8. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 4 07/08/2018

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/08/2018

10. Zestawienie z otwarcia ofert 14/08/2018

11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24/09/2018

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.